31 Ιουλ 2009

ΑΣΕ

Οι πληροφορίες μας, που δεν είναι και πολύ μυστικές, είναι οτι η καταβολή του ΑΣΕ θα καθηστερήσει. Κάτι για τέλος Αυγούστου ακούσαμε αλλά δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά ............

23 Ιουλ 2009

Εκπαίδευση υπαλλήλων ΣΕΠΕ

Στο μπλογκ του συναδέλφου chris είδαμε την απόφαση για την «ρύθμιση θεμάτων Ρύθμιση θεμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.» και την αναδημοσιεύουμε…

ΦΕΚ 1462/τ.Β'/20-7-09

 1. Η αρχική εκπαίδευση των υπαλλήλων, οι οποίοι προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την κάλυψη θέσεων Κοινωνικών, Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας, πραγματοποιείται, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4)μηνών, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
 2. Η αρχική εκπαίδευση των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι μετατίθενται στο Σ.ΕΠ.Ε.,επιλέγονται σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. ή διενεργούν ελέγχους προς υποβοήθηση του έργου του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με την παράγρ.6 του άρθρου 2 του ν.3762/2009 και δεν πληρούν την προϋπόθεση της περίπτωσης α’ της ανωτέρω παραγράφου, πραγματοποιείται προ της μετάθεσης επιλογής ή της διενέργειας ελέγχων.
 3. Η αρχική εκπαίδευση περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, δύο (2) κύκλους εκπαίδευσης:α. τη θεωρητική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας, αναλύονται οι βασικές θεωρητικές έννοιες και παρέχονται στους εκπαιδευόμενους οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, επί γενικών και εξειδικευμένων θεμάτων, τα οποία αναφέρονται στη συνολική θεώρηση της γενικής και ειδικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και β. την πρακτική εκπαίδευση−άσκηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι εκπαιδευόμενοι εντάσσονται σε προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το πεδίο των θεμάτων επιθεώρησης εργασίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων, συνθηκών, καταστάσεων κ.λπ., όμοιων αυτών που ήθελε παρουσιαστούν, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, με στόχο την απόκτηση ικανών πρακτικών γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, ως Κοινωνικών, Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας. Η πρακτική εκπαίδευση τελεί υπό την άμεση εποπτεία, έλεγχο, επίβλεψη και ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Ε. στις οποίες τοποθετούνται για άσκηση οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 της παρούσας. Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών υποχρεούνται να αποστέλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Βεβαίωση για την ολοκλήρωση ή μη, της άσκησης των υπαλλήλων, εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου της πρακτικής εκπαίδευσης.
 4. Ο κύκλος της θεωρητικής εκπαίδευσης διαρκεί, σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστον, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ενώ ο κύκλος της πρακτικής εκπαίδευσης διαρκεί, επίσης σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστον, έναν (1) ημερολογιακό μήνα.
 5. Η πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στις οποίες τοποθετούνται. Η πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., στις οποίες πρόκειται να μετατεθούν ή στις οποίες αιτούνται να επιλεγούν σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ή να διενεργούν ελέγχους προς υποβοήθηση του έργου του Σ.Ε.Π.Ε.
 6. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμβάνει τη συμμετοχή αυτών σε επιμορφωτικές δράσεις (εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) γενικές ή επαγγελματικής εξειδίκευσης σε αντικείμενα της Υπηρεσίας τους. Οι επιμορφωτικές δράσεις επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιούνται ανά διετία.
 7. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης του Σ.Ε.Π.Ε και Προσωπικού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 5.1 του άρθρου 2 του ν. 3762/2009. Για το σκοπό αυτό, κάθε μια από τις ανωτέρω Διευθύνσεις αποστέλλει προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης σχετική, κατά περίπτωση εισήγηση, με αίτημα την κατάρτιση προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας απόφασης αντιστοίχως, ως και προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 8. Μετά το πέρας κάθε προγράμματος αρχικής ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης χορηγείται στους εκπαιδευθέντες, σχετική βεβαίωση παρακολούθησης αυτού.

ΑΣΕ

Μια και αυτό το διάστημα είμαστε όλοι μας στην αναμονή του ΑΣΕ …, τα σενάρια που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα για το ύψος το πλάτος και τις λοιπές του διαστάσεις είναι πολλά, δημοσιεύουμε την σχετική αποφάση … έτσι για να διαβάζουμε και να περνάει η ώρα.

1.Φεκ Β 1311/02.07.09 Αριθμ. Απ. 17206/4443/09

Καθορισμός προϋποθέσεων παροχής έργου από τις ομάδες εργασίας, που θα συγκροτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στο Σ.Ε.Π.Ε. προς υποστήριξη της λειτουργίας της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/15.5.2009).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1−7 του ν. 3697/2008«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α/25.9.2008).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του ΚΑΕ 0515/110.
 6. Την ανάγκη συνδρομής στην εκτέλεση του έργου της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, αποφασίζουμε:
 • Τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την παροχή έργου από τις ομάδες εργασίας, που θα συγκροτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στο Σ.Ε.Π.Ε. προς υποστήριξη της λειτουργίας της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ως εξής:
 • Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαβάθμιση στοιχείων, τα οποία είναι αναγκαία, προκειμένου η Ολομέλεια και τα Τμήματα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας να υποβάλουν προτάσεις και γνωμοδοτήσεις επί των διαφόρων επιμέρους θεμάτων σχετικών με την άσκηση της Κοινωνικής και Εργατικής Πολιτικής του Υπουργείου. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αφορούν, ειδι κότερα, στην αγορά εργασίας, στην προσφορά και ζήτηση εργασίας, στη χορήγηση υπερωριών, στους όρους αμοιβής της εργασίας, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και σε άλλα σχετικά δεδομένα, η αξιολόγηση των οποίων συμβάλλει στη διαμόρφωση και χάραξη της Κοινωνικής και Εργατικής Πολιτικής που θα ασκηθεί, όπως και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη μείωση της ανεργίας και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης της ώρας.
 • Το έργο των Ομάδων Εργασίας θα υλοποιηθεί από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2010, εκτός του νομίμου ωραρίου και θα είναι αμειβόμενο. Η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά, και το ποσό που θα διανέμεται κάθε φορά, θα υπολογίζεται κατά 50%, ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους και κατά 50% με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο καθενός εκ των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας. Για όσους εκ των δικαιούχων δε μισθοδοτούνται με μισθολογικό κλιμάκιο, η αμοιβή θα υπολογίζεται με βάση το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας, που αντιστοιχούν τα τυπικά τους προσόντα.
 • Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 0515/110. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων εντέλλονται να μεριμνήσουν για την ορθή οργάνωση και εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14 Ιουλ 2009

Εργασία σε κρίση

Από ότι φαίνεται πράγματι ζούμε σε περίοδο κρίσης – κρίσης οικονομικής αλλά και γενικής αξιών κλπ . Έπεσαν στην αντίληψή μου δύο δημοσιεύματα που αφορούν την κρίση στην εργασία ή έστω στην απασχόληση… ή στη μερική ανεργία όπως την λένε τέλος πάντων 1. Στη Γαλλία λέει οι εργαζόμενοι στην χρεοκοπημένη γαλλική επιχείρηση New Fabris απειλούν ότι θα ανατινάξουν το εργοστάσιο της εταιρείας, εάν οι βασικοί πελάτες της Renault και Peugeot δεν φροντίσουν να τους αποζημιώσουν. Εκρηκτική η κατάσταση αν δεν πιστεύεις δες το σχετικό δημοσίευμα
 2. Στην Αμερική από την άλλη οι άνεργοι εργάζονται δωρεάν (αμισθί) ενώ παράλληλα αναζητούν εργασία. Καλά αυτό και αν είναι παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και όχι μόνο αυτής… δες εδώ

9 Ιουλ 2009

Πάρτι !!!!!!!!!!

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών είπαμε να το γιορτάσουμε με ένα πάρτι... όπότε την Παρασκευή το βράδυ , ναι ναι αυτή την Παρασκευή 10.07.09 θα βρεθούμε στο Skippers στην μαρίνα Αλίμου (Δίπλα από το Kitchen Bar). Για να το βρήτε σας λέω : Ερχόμενος από Πειραιά - επί της Παραλιακής - μετά το Φλοίσβο - μετά την Παναγίτσα - στην περιοχή Εδεμ - λίγο πριν την Αλίμου - στο δεξί χέρι είναι ένα βενζινάδικο - νομίζω - SHELL. Ακριβώς στο φανάρι του βενζινάδικου κάνετε δεξιά και ακολουθείτε το δρόμο. Οποιος χαθεί θα βρεθούμε με τα τηλέφωνα

7 Ιουλ 2009

Συνάντηση της Πετραλιά με ΓΣΕ σήμερα

Η καθημερινή παρουσίαζει τη σημερινή συνάντηση της Υπουργού μας με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ. Δεν χρειάζεται να τα ξαναγράψω εγώ απλά τονίζω ένα μικρό μικρό σημείο από τα λόγια της Υπουργού

«Δεν υπάρχει θέμα τετραημέρου (δεν υπάρχει;). Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο νόμος του 1998 δίνει κάποιες (sic) δυνατότητες ελαστικοποίησης. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει χρήση αυτού του νόμου και να είμαι απόλυτη και ξεκάθαρη, ό, τι γίνεται, γίνεται στο πλαίσιο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυτό που ισχύει. Δεν συζητούμε καμία αλλαγή των εργασιακών σχέσεων»

Ε !!! ο νόμος σου λέει …Και τι ζήτησε η ΓΣΕΕ;


την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΣΕΠΕ και των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες


Το ΣΕΠΕ θα την πληρώσει πάλι; γιατί όχι;

3 Ιουλ 2009

Νέα γραμμή Καταγγελιών;

ΌΠως μαθαίνουμε θα λειτουργήσει και στο ΣΕΠΕ γραμμή καταγγελιών το 15512 για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τι έγινε, τι εκσυχρονισμός είναι αυτός και 5ψήφια γραμμή καταγγελιών ;
Σωστό δε λέω να παίρνει ο πολίτης ένα νούμερο που να τον κατευθήνει στο αρμόδιο ανα περίπτωση τμήμα αλλά ... πως; Στο ίδιο προσωπικό στις ήδη υπάρχουσες πάντα φορτωμένες τηλεφωνικές γραμμές;

ΥΓ.Περιμένουμε να δούμε τον σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος (αν υπάρχει)

2 Ιουλ 2009

Ανεργία
Ακόμα και με τα στοιχεία της κηβέρνησης η ανεργία στη χώρα μας αυξάνει. Στην Ευρωζώνη δε
έφτασε σε υψηλό δεκαετίας η ανεργία στις 16 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ άγγιξε το 9,5% το Μάιο έναντι 9,3% τον Απρίλιο, το Μάιο 273.000 άνθρωποι βγήκαν στην ανεργία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 15 εκατ. ανέργους σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν σήμερα.ΥΓ. Η σύσταση του συλλόγου μας είναι δεδομένη και είναι αυτή που είναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα θέματα από δω και πέρα, αλλαγή του ασφαλιστικού, μειώσεις και όχι αυξήσεις μισθών κλπ δημόσιους υπάλληλους δύο, τριών και τεσσάρων ταχυτήτων … ας κάνουμε ο καθένας μας ότι καλύτερο μπορεί ….