του ΒΑΣΙΛΗ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΥ*
Τί ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης ή διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι ιδιαιτερότητες στην περίπτωση των εργολαβιών και της ανάληψης γενικότερα έργων
Οι διατάξεις του Π.Δ 178/2002 ( προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998)θέτουν μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης.
Οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη (άρθρο 1).